YourLifeChange logo

 

 

Follow me! Facebook LinkedIn

 

YourLifeChange, de weg naar een gezondere levensstijl begint hier!

Algemene Voorwaarden YourLifeChange

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst op grond waarvan YourLifeChange aan de opdrachtgever een of meer zaken en/of diensten levert, vanaf het moment dat de opdrachtgever om een prijsopgave heeft gevraagd en/of YourLifeChange een prijsopgave heeft verzonden en/of tussen de opdrachtgever en YourLifeChange over een Overeenkomst wordt onderhandeld en/of een Overeenkomst is gesloten. Onder een Overeenkomst wordt verstaan: elke verbintenis en/of rechtsbetrekking tussen de opdrachtgever en YourLifeChange tot het leveren van zaken en/of diensten. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de Overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Tarieven, annulering

In de Overeenkomst is het door de opdrachtgever aan YourLifeChange verschuldigde tarief als ook de wijze en het tijdstip waarop de betaling daarvan dient te geschieden, opgenomen. Alle tarieven zijn inclusief btw. YourLifeChange is te allen tijde gerechtigd om de tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de btw. Daarnaast is YourLifeChange bevoegd de tarieven jaarlijks te verhogen. Indien de opdrachtgever een afspraak annuleert binnen 24 uur voor de afgesproken dag en tijd zal de YourLifeChange reeds gemaakte kosten en het normaliter verschuldigde tarief in rekening brengen aan de opdrachtgever.

3. Betaling

De facturen terzake de geleverde zaken en/of diensten worden, direct persoonlijk overhandigd, per e-mail en/of per gewone post aan de opdrachtgever verzonden. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de opdrachtgever in verzuim is, worden alle normaliter voor de overeengekomen duur van de Overeenkomst verschuldigde bedragen opeisbaar en dienen deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid door de opdrachtgever aan YourLifeChange te worden voldaan. Alle werkzaamheden van YourLifeChange worden opgeschort zolang het verzuim voortduurt. Indien de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling aan en/of YourLifeChange op een andere wijze tekortschiet in de nakoming van één of meerdere op hem/haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door YourLifeChange te maken (incasso- en andere gerechtelijke en/of buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

4. Conditie van de opdrachtgever

De opdrachtgever garandeert en verklaart dat hij/zij, behoudens de eventueel aan medegedeelde YourLifeChange gebreken, in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie. De opdrachtgever zal geen gebruik maken van de door YourLifeChange aangeboden activiteiten en faciliteiten wanneer hij/zij in een toestand verkeert waarmee hij/zij de gezondheid, de veiligheid, het welzijn en/of de lichamelijke conditie van derden schaadt. De opdrachtgever is verplicht de door YourLifeChange gegeven instructies en veiligheidsvoorschriften en de algemene voorwaarden en huisregels van het fitnesscentrum waar getraind wordt, na te leven. Indien de opdrachtgever het bepaalde in het voorgaande artikellid overtreedt, is dat een reden om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever om alle normaliter verschuldigde bedragen over de gehele overeengekomen periode, te voldoen.

5. Uitvoering door derden

YourLifeChange heeft het recht (delen van) de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. YourLifeChange zal dit in overleg met de opdrachtgever doen.

6. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Beide partijen kunnen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de uitvoering daarvan niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, heeft YourLifeChange desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen normaliter verschuldigde bedragen, inclusief vergoeding van de gemaakte en eventueel nog te maken kosten. YourLifeChange behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst te beëindigen indien de opdrachtgever daar vanwege zijn/haar gedrag of anderszins aanleiding toe geeft. Beëindiging op deze grond zal schriftelijk en gemotiveerd worden mede gedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling aan YourLifeChange van de volledige de volledige, overeengekomen normaliter verschuldigde bedragen, inclusief vergoeding van de gemaakte en eventueel nog te maken kosten.

7. Aansprakelijkheid

YourLifeChange is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor directe en/of indirecte schade geleden door de opdrachtgever en/of derden, voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins, van welke aard dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van YourLifeChange. YourLifeChange is evenmin aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van kleding of andere bezittingen van de opdrachtgever behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van YourLifeChange. YourLifeChange heeft slechts een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever en kan dus niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet behalen van de gewenste resultaten. Indien YourLifeChange toch aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het de door de verzekering van YourLifeChange in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

8. Intellectuele eigendomsrechten

YourLifeChange behoudt de rechten en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door de opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van YourLifeChange. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van YourLifeChange. Alle door YourLifeChange verstrekte (schriftelijke) stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik maar mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van YourLifeChange openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de Overeenkomst tussen YourLifeChange en opdrachtgevers uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De rechter in de vestigingsplaats van YourLifeChange is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.